Menu
EUR
ACTIE: ALLE MAATDEUREN 1 VASTE PRIJS
  • Alle producten in eigen productie!
  • De beste kwaliteit!
  • Op maat gemaakt voor jou!
  • Binnen 6 weken geleverd!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst van proinn.nl.

1. Definities
Aanbod: elk door Proinn gedaan aanbod/offerte tot het leveren van Producten;
Stalen Deuren: Proinn, statutair gevestigd te Oudenbosch , aan de Industrieweg 10, 4741 SC , ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 85086991;
Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Proinn een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en bepaalde Producten bij Proinn afneemt;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een Consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals via de Website;
Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden;
Product(en): de door Proinn aan Consument te leveren deuren, toebehoren en/of overige (staal)producten;
Website: de website van Proinn, https://proinn.nl.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk Aanbod en alle overeenkomsten, waarbij door Proinn aan Afnemer Producten geleverd worden. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van een Zakelijke afnemer, is uitgesloten.
2.2. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Proinn en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie.
2.3. Proinn is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.4. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en de instemming hebben van Proinn en Afnemer.
2.5. Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
2.6. Zonder voorafgaande toestemming van Proinn kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
2.7. Proinn is gerechtigd de overeenkomst waaronder de tarieven en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, wanneer Proinn niet binnen veertien dagen na de mededeling van Proinn dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst / annulering

3.1. Alle Aanbiedingen van Proinn zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft Proinn het recht het Aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Proinn van de aanvaarding door Afnemer van een Aanbod of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten aan Afnemer door Proinn.
3.3. Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is Proinn aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door Proinn wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat het Aanbod bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
3.4. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Afnemer mogelijk te maken.
3.5. Afnemer kan en zal de Producten (telkens) direct op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Consument.
3.6. Als een Afnemer, buiten zijn wettelijke mogelijkheden daartoe en maatwerk Producten uitgezonden, wenst te annuleren, is hij een schadevergoeding aan Proinn verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche en opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt ofwel minimaal 25% van de koop-/aanneemsom ofwel minimaal 50% als de Afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. Deze percentages zijn vaststaand, behalve als Proinn kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Afnemer kan aantonen dat de schade voor Proinn kleiner is. Annulering bij maatwerk Producten is (nogmaals) niet mogelijk, tenzij Proinn hiermee instemt na een verzoek daartoe en tegen vergoeding van een overeengekomen schadevergoeding.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn steeds in EURO inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen.
4.2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Proinn gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

5.1. De levertijd op Proinn bedraagt gemiddeld 8 weken. Controleer de Website voor de actuele levertijden.
5.2. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst of na inmeten bij de Afnemer en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
5.3. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Proinn is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen.
5.4. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan Proinn bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door Proinn van haar verplichtingen.
5.5. Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Proinn, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag Proinn haar leveringen opschorten.

6. Overmacht

6.1. Wanneer Proinn door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is Proinn gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van Proinn, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van Proinn op betaling door Afnemer voor reeds door Proinn verrichte prestaties onverlet en Proinn is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
6.2. Proinn zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Proinn op een later moment alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Proinn tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden of leveringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Proinn kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Proinn’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van Proinn.
6.4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van Proinn langer duurt dan vier maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

7.1. Levering vindt plaats op het door de Consument aangewezen adres in Nederland of België. De Producten zijn voor rekening en risico van Proinn tot het moment van bezorging van de Producten aan de Afnemer. Voor levering aan een Zakelijke afnemer in Nederland geldt Delivered at Place (“DAP”). Levering van Producten buiten Nederland aan een Zakelijke Afnemer vindt plaats Free Carrier (“FCA”) Hoofddorp, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De begrippen DAP en FCA hebben de betekenis als aangegeven in de meest recente versie van de Incoterms gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan. De Producten zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment dat zij ter afname zijn aangeboden op de hiervoor genoemde plaats.
7.2. Proinn heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen.
7.3. Proinn zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument toezenden:
a. Bezoekadres van Proinn;
b. Wijze waarop Consument klachten kan indienen;
c. De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden
van het herroepingsrecht (zie artikel hierna;
d. Het modelformulier voor herroeping.

8. Herroepingsrecht/ Bedenktijd

8.1. Consument kan gedurende een bedenktijd van veertien dagen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de standaard Producten van Proinn zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd en/of die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze van de Consument.
8.2. Consument moet hiervoor binnen de bedenktermijn het modelformulier aan Proinn retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige wijze zal Proinn de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
8.3. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen. Als Consument vooraf een derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze derde beslissend is.
8.4. Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten. Ten aanzien van Producten die reeds in haar geheel of gedeeltelijk zijn gemonteerd, vervalt het herroepingsrecht van de Consument.
8.5. Consument moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan Proinn terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij c.q. heeft meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. Proinn behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
8.6. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument.
8.7. Na ontvangst door Proinn van de geretourneerde Producten zal Proinn binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending en eventuele transactie- c.q. betaalkosten, aan Consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.

9. Verplichtingen Afnemer in geval van montage

9.1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
9.2. De Afnemer zorgt dat Proinn tijdig de voor het werk benodigde zaken of gegevens gereed heeft. De afnemer zorgt er in ieder geval voor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften voor montage en/of de benodigde nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, aanwezig zijn.
9.3. De Afnemer draagt het risico voor schade door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
9.4. Afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
9.5. De Afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de Afnemer dat tijdig aan Proinn.
9.6. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Proinn.
9.7. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9.8. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet Afnemer de schade die Proinn daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de Afnemer kunnen worden toegerekend.
9.9. Afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Proinn die zich ter plaatse van het werk bevinden.
9.10. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer op de dag van levering, behoudt Proinn zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
9.11. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

10. Reclame

10.1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
10.2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen door een Zakelijke Afnemer, op straffe van verval van alle rechten, binnen 48 uur na aflevering te worden geuit.
10.3. Een Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
10.4. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan Proinn te retourneren.

11. Garantie en aanspraken

11.1. Proinn garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.
11.2. Als de prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal door Proinn gekozen worden tussen het opnieuw toezenden van de Producten, het aanvullen van de levering of creditering voor een evenredig deel van de koopsom indien voorgaande opties niet kunnen worden verlangd.
11.3. Wordt gekozen voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt Proinn de wijze en het tijdstip van levering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van Proinn ondeugdelijke Producten retourneren aan Proinn.
11.4. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.
11.5. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van Proinn geldt in ieder geval niet wanneer:
a. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Proinn onvolledige of onjuiste
informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
b. Het gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
c. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Proinn;
d. de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
e. Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Proinn niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
11.6. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen in geval van een garantieclaim voor rekening en risico van Proinn.
11.7. Voor zaken die Proinn van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens Proinn.
11.8 Proinn hanteert een tolerantie volgens de algemene tolerantiecategorie, waarbij een tolerantie van 4mm valt binnen de toegestane marges.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Proinn is buiten de garantiebepalingen, en voor zover wettelijke uitsluiting is toegestaan, niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade voortvloeiend uit een overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad). Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer. Ingeval Proinn, niettegenstaande het voorgaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat Proinn’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Proinn in het betreffende geval uitkeert, althans, indien Proinn hierop geen beroep toe komt, geldt dat Stalen Deuren’s Gigant aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de waarde van het door Afnemer afgenomen Product waarop de aansprakelijkheid ziet dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 5.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
12.2. Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Proinn of andere personen van wiens diensten Proinn gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is Proinn niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Proinn. Afnemer zal personeelsleden van Proinn en door Proinn ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
12.3. Een zakelijke Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit Proinn aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
12.4. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Proinn, behalve een vordering die door Proinn is erkend, verjaart in ieder geval één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van Proinn.
12.5. Afnemer vrijwaart Proinn voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Proinn en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten, alsmede voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Proinn en derden in verband met het doorverkopen van de Producten buiten Nederland.
12.6. Proinn is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Proinn of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Afnemer of derden.

13. Veiligheidsmaatregelen en recall

13.1. Consument is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
13.2. Consument is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door Proinn geïnstigeerde recall van Producten.
13.3. Eventuele schade of kosten van Consument in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door Proinn. Omzet- en winstderving van Consument worden niet vergoed.

14. Intellectueel eigendom

14.1. Proinn behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Proinn dat vraagt moet de Afnemer ze direct teruggeven. Als Proinn daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
14.2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Proinn geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
14.3. Afnemer mag materiaal van Proinn waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Proinn.

15. Facturering en betaling

15.1. Ingeval van een bestelling via de Website wordt de koopsom voldaan via de betaalportal op de Website en volgens de daarin gekozen betaaloptie. Ingeval van een bestelling in de showroom verlangt Proinn van een Consument een 50% aanbetaling. Pas na ontvangst van een volledige betaling is Proinn gehouden de Producten te leveren.
15.2. Betaling dient plaats te vinden op de door Proinn aangewezen bankrekening van Proinn, zonder enige korting, inhouding of verrekening.
15.3. Wanneer een Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door Proinn is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden conform de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
15.4. Wanneer een Zakelijke afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Proinn ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Proinn te maken buitengerechtelijke incassokosten die Proinn in rekening kan brengen, bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Proinn verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 275, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Proinn op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
15.5. Proinn is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
15.6. Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Proinn openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument.
15.7. Een Zakelijke afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Proinn, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. De door Proinn geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt een Zakelijke afnemer niet toe.
16.2. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Proinn rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Proinn toegang tot die zaken te verschaffen en Proinn onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Proinn nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
16.3. Proinn heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van Proinn zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of Proinn aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
16.4. Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Proinn een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Proinn. Afnemer dient Proinn hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
16.5. De Producten kunnen door een Zakelijke afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
16.6. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
16.7. Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van Proinn naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Proinn. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Proinn. Proinn is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door Proinn gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

17. Toerekenbare tekortkoming/ontbinding van de overeenkomst door Proinn

17.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens Proinn zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
a. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of
b. Consument komt te overlijden; of
c. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Proinn niet of niet geheel nakomt; of;
d. Afnemer nalaat een aan Proinn verschuldigd factuurbedrag binnen de in de factuur gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
f. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van een Zakelijke afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Proinn; of
g. aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of
h. een met a t/m g vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer.
17.2. Proinn is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Proinn’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
17.3. Proinn is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
17.4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
17.5. In geval van ontbinding is Proinn gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer In een dergelijk geval zijn Proinn en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde Proinn in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
18.3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. In geval van een Zakelijke afnemer is uitdrukkelijk de bevoegdheid overeengekomen van de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Proinn een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »